Om Trump kan så kan vi!

Det osannolika har inträffat. Donald Trump har vunnit presidentvalet i USA 2016. Såvitt vi vet var det ingen analytiker i Sverige – och förmodligen inte i Europa heller – som förutsade detta. Ändå hände det!

Man kan undra hur den korrekta eftervalsanalysen ser ut. Hur kunde Trump övertyga så många att rösta på honom? Varför lyckades inte Clinton att mobilisera tillräckligt många kvinnor, latinos och svarta? Vi vet inte, och förmodligen vet ingen.

Men några saker kan vi nog säga med relativt stor säkerhet. Många amerikaner är trötta på det politiskt korrekta etablissemanget. Och man är inte bara lite trött på det. Man är så urless på det att man är villig att sätta en buffel som Trump i förarsätet. Förmodligen har USA aldrig varit så här splittrat sedan det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet.

Vi ser liknande tendenser i Europa. Ett mer traditionellt tänkande som tar spjärn mot familjen eller nationen står mot en allt mer långtgående individualism, vare sig den är höger eller vänster. Både i USA och Europa är det allt fler som tänker att ”nu får det vara nog!”

I Sverige är det Sverigedemokraterna som fångat upp denna opinion. I hög grad är det en arbetarklass – i den mån en sådan nu finns – som med stigande förakt ser på hur en självutnämnd god ”elit” kör över allt vad tradition och bondförnuft heter – allt i den befriande individualismens namn.

Vi tror att denna ”politiskt inkorrekta” opinion skulle må bra av ett parti som vårt. Ett parti som är fast förankrat i den värdegrund som synligt och osynligt påverkat svensk kultur och politik i mer än tusen år. De kristna värderingarna och den kristna människosynen är en del av Sveriges fundament. Det är ofrånkomligt. Men få vill erkänna den enorma påverkan som kristen tro och kristna värderingar haft på västvärlden och Sverige. Ännu färre vill stå upp för dessa värderingar på ett konsekvent, uthålligt och radikalt sätt. Men det vill vi. Det är därför Kristna Värdepartiet existerar.

Politik är det möjligas konst. Det som kan tyckas omöjligt går ibland att förverkliga. Trump har just bevisat det. Därför vill vi tro att vi kan bli ett parti som kan få en reell påverkanskraft i och med valet 2018. Visst finns det många saker som skiljer oss från Trump. Vi står för mycket tydligare kristna värderingar än vad han gör – både i sin politik såväl som i sin person. Trump har snuskigt mycket pengar, medan vi har löjligt lite av den varan. Men en sak har vi gemensamt med Trump. Vi är ”outsiders”, och knappast någon tror att vi har en politiskt framtid. Därför önskar vi bli inspirerade av Trumps triumf. Kan han så kan vi!

Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Annonser
Publicerat i Uncategorized

Mamma, pappa, barn

Medborgarinitiativet ”Mamma, pappa, barn” är en begäran om en EU-reglering som definierar betydelsen av äktenskapet och familjen: äktenskapet är en union mellan en man och en kvinna. Med 1 miljon underskrifter kan initiativet kvala in som möjligt förslag till ny EU-lagstiftning.

Maria Hildingsson, generalsekreterare för ”Mamma, pappa, barn” i EU säger till tidningen Världen idag:

– Det vi ber EU-kommissionen om är att anta vårt förslag till definition av äktenskap och familj, bara för de fall där EU har kompetens att besluta, säger

– Alla medlemsstater beslutar själva i de här frågorna, och vi vill inte störa subsidarietsprincipen. Men EU använder i dag olika definitioner, och vi föreslår en harmonisering som grundar sig på den minsta gemensamma nämnaren i medlemsländerna: äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna, och familjen som kvinna, man och barn eller en förälder och barn.

Tiden håller dock på att rinna ut. Hittills har man bara fått in 200 000 underskrifter och fristen går ut 10 december. Initiativet ligger helt i linje med Kristna Värdepartiets politik, och vill gärna stötta det. Hjälp oss genom att själv skriva under och sedan sprida det till släkt och vänner.

Mats Selander, André Juthe & Annette Westöö

 

 

Publicerat i Uncategorized

Historieförfalskning

UNESCO antog nyligen en  resolution där judendomens historiska koppling till Tempelberget förnekas. Resolutionen bekräftar visserligen att Jerusalem är heligt för tre religioner, men i de avsnitt som behandlar Tempelberget och Västra muren används endast platsernas muslimska namn. Resolutionen nämner endast att platsen är helig för muslimer – inte för judar.  24 länder röstade för resolutionen, 6 emot och 26 avstod från att rösta. Sverige var ett av de länder som avstod.

Vi menar att detta är ett helt förkastligt agerande från Sveriges sida. Att förneka judisk koppling till en plats som är fullkomligt central i judisk religion och historia är absurt. Förnekelse av Förintelsen, som rör en period på c:a år av världshistorien, betraktas allmänt med avsky. Här förnekas 3000 år av världshistorien.

Den historieförfalskning som tyvärr har blivit ett vapen som svingas mot Israel i konflikten ska vi inte stå passiva inför internationellt, utan tvärtom vara med om att avslöja och motarbeta. Freden i området är inte betjänt av lögner.

André Juthe & Annette Westöö

Publicerat i Uncategorized

Kontrollbehov

En familj i Mörbylånga har belagts med ett vite på sanslösa 50000 kronor– för att ha hemundervisat sina barn. Trots att barnen, enligt socialtjänstens utredningar, mår bra i hemmet. Trots att barnen har lyckats väl med sina studier. Jonas Himmelstrand skriver om fallet i ett pressmeddelande från Rohus (Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige).

Det är feltänkt på så många plan att man inte ens vet var man ska börja. Barn i vårt land betraktas som någon slags statlig egendom. Var finns respekten för familjelivet och förtroendet för föräldrars förmåga att själva fatta avgörande beslut rörande sina barns framtid? Hemundervisning är först och främst en rättighetsfråga. I artikel 26 i FN:s artikel om de mänskliga rättigheterna slås fast att rätten att välja utbildning för barnen i första hand tillkommer deras föräldrar. Men i Sverige har föräldrar inget verkligt val då hemundervisning är förbjuden, och både kommunala skolor och friskolor är hårt styrda av staten.

Hemundervisning är också en viktig pedagogisk fråga. Det finns gott om vetenskapligt stöd för att hemundervisning ger minst lika bra resultat som skolundervisning.
Stanna till lite där: Barnen lär sig minst lika bra i hemmet som i skolan!  Då kan man verkligen undra vad staten har för bevekelsegrund när man nekar familjerna denna möjlighet. Förmodligen handlar det, som så mycket annat i Sverige, om ett kontrollbehov.  Vem vet vad som kan hända om familjerna för mycket inflytande över sina egna angelägenheter?

Som Chesterton uttryckte det:

“Without the family, we are helpless before the State [Utan familjen är vi hjälplösa inför staten].”

Kristna Värdepartiet vill självklart tillåta hemundervisning. Läs mer om detta i vårt partiprogram.

 

Annette Westöö

Publicerat i Uncategorized

Kristna Värdepartiet i Almedalen

I år hade representanter för Kristna Värdepartiet glädjen att delta i Almedalsveckan för första gången.

Talespersonerna presenterade olika aspekter av partiets politik på Hamntorget i Visby:

 

På onsdagen talade Mats Selander i en timmes tid om abortfrågan:

 

KD kritiserade vårt val av logga och menade att den var för lik deras. Här kommenterar Mats Selander kritiken:

 

Tidningen Dagen skrev om KV:s aktivitet i Almedalen. Det gjorde även Världen idag och Morgonbladet.

Publicerat i Uncategorized

Skillnaden mellan KV och KD

Idag låter vi vår partikamrat Lars Borgström komma till tals. Lars är ledamot av Kristna Värdepartiets styrelse, gymnasielärare och också verksam som präst i Lutherska församlingen. Nedanstående är en reaktion på en undersökning i tidningen Dagen av hur frikyrkopastorer skulle rösta om det vore val idag.

KD eller KV – vilket parti står för kristna värderingar?

Hur röstar pastorer?
Enligt en undersökning som tidningen Dagen gjort (se Dagen 6/6 2016), där frågan ställdes vilket parti pastorer skulle rösta på om det vore val idag, svarade 58.7 % att de skulle rösta på Kristdemokraterna (KD). Endast 3,3% svarade att de skulle rösta på det andra partiet som säger sig stå för kristen etik, Kristna Värdepartiet (KV).

Detta förhållande beror förstås på att det ena partiet (KD) är etablerat och sitter i riksdagen, medan det andra är förhållandevis nybildat (KV). Viktigare än ett partis ålder och etablering i samhället borde emellertid vara vilken politik partierna för. Vad står de för? Vad vill de? Arbetar de verkligen för kristen etik såsom de säger sig göra?

Pastorer borde vara experter på kristen etik, men man kan undra hur det står till med den etiska medvetenheten hos den svenska pastorskåren när man ser att nästan 60 % av dem stöder ett parti som de facto lämnat den kristna etiken bakom sig. Att så är fallet kommer att tydliggöras i det som följer.

Kristen etik om aborter och homosexualitet
Ett parti har naturligtvis att ta ställning i en rad olika frågor och det är inte alltid som den kristna etiken ger direkt vägledning. Exakt vid vilken procentsats skattenivån ska läggas, huruvida Sverige ska satsa på kärnkraft, hur hög pensioneringsåldern ska vara, hur stor invandringen ska vara o.s.v. är exempel på frågeställningar där kristna människor kan komma till helt olika slutsatser.

Men det finns också frågor där alla kristna är överens. Till dem hör abortfrågan och frågan vad ett äktenskap är – dessa frågor är dessutom de som allra tydligast berör den kristna etiken. Kanske någon nu invänder att det finns ett spektrum av uppfattningar bland kristna även vad gäller de två sistnämnda frågorna. Det är i så fall en ogiltig invändning. Kristen etik räknar INTE med någon rätt att döda de små ofödda människorna och kristen tro räknar INTE HELLER med någon annan av Gud välsignad samlevnadsform än äktenskapet mellan man och kvinna. Därom kan man enkelt försäkra sig genom att läsa Bibeln eller ta del av kyrkans snart 2000-åriga tradition.

Även den s.k. naturrätten bekräftar den bibliska uppenbarelsen i dessa frågor. Redan våra samveten lär oss att man inte ska döda oskyldiga medmänniskor. Endast i råa, hedniska kulturer har man accepterat mord på de minsta och svagaste. Ett samhälle är aldrig mer civiliserat än hur det behandlar de försvarslösa, de små som inte kan skydda sig själva. Frågan om homosexuella äktenskap är också i högsta grad en samhällsfråga. Det krävs inga religiösa källor för att förstå vad som är rätt på denna punkt. Vad som är ”enligt naturen” inses nämligen enkelt genom att man vecklar ut två planscher över människokroppen; en över den manliga och en över den kvinnliga. De två är anpassade för varandra. Det är också endast en man och en kvinna som kan fortplanta sig. Naturen bär med sig sin egen bruksanvisning. Det livslånga äktenskapet mellan en man och en kvinna är samhällets bästa byggsten, den institution där barn trivs allra bäst och där den inbördes sammanhållningen och lyckan har optimala förutsättningar att utvecklas.

Hur ställer sig KD resp. KV till abort och homosexuella ”äktenskap”?
Nu till sist ställer vi frågan vilken politik KD resp. KV för i dessa två frågor. Då märker vi för det första till vår förskräckelse, att KD övergivit sitt tidigare motstånd mot aborter och numera ställer sig bakom gällande svensk lagstiftning, som tillåter fri abort fram till den 18:e veckan. Detta har inte skett nyligen, utan för åtskilliga år sedan. KD var t.o.m. det parti som var drivande då s.k. abortturism infördes, d.v.s. att utländska kvinnor bereddes möjlighet till kostnadsfri abort på svenska sjukhus. Detta skedde under partiledare Göran Hägglunds tid som socialminister. Även då det gäller äktenskapsbalken har KD helt accepterat den nya lagen från 2009, som definierar äktenskapet som könsneutralt. KD:s anpassning till HBTQ-agendan gäller även frågan om homosexuellas möjligheter att adoptera. Inte ens där står partiet upp för de traditionella värderingarna, som värnar kärnfamiljen. Anpassningen har på det sistone t.o.m. gått så långt, att KD:s partiledare Ebba Busch Thor deltar i årets pride-parad, arrangemanget som blivit den homosexuella rörelsens särskilda flaggskepp.

KV däremot proklamerar tydligt och klart i sitt partiprogram, att man vill ”införa ett förbud mot aborter från befruktningen”. Lika tydligt slår man fast ”att lagen om samkönade äktenskap rivs upp och ersätts av en traditionell lagstiftning”

Slutsats

Det är riksdagsval om två år. Vilket parti ska den som värnar om kristen etik rösta på? Två partier menar sig vila på den kristna etiken, KD och KV. Det ena partiet, KD, använder prefixet ”krist-”, men när det kommer till kritan visar det sig att detta endast är en tom floskel. Det vore hederligare om partiet bytte namn, eftersom det kallas hyckleri att ge sig ut för att vara någonting man inte är.

Endast ett parti står frimodigt upp för alla människors fulla människovärde och talar samtidigt klarspråk om äktenskapet. Det partiet vill riva upp den lag om homosexuella ”äktenskap” som antogs 2009 och återställa äktenskapsbalken i dess tidigare form. Det partiet är KV, Kristna Värdepartiet.

Pastorer, dags att vakna!

Lars Borgström

Publicerat i Uncategorized

Lite om Ebba och Aida

Idag publicerade Morgonbladet en debattartikel som vi talespersoner skrivit angående Ebba Busch Thors deltagande i prideparaden. Det blir allt tydligare hur Kristdemokraterna fjärmar sig från det man tidigare stod för. Förhoppningsvis kan Ebbas beslut tjäna till att väcka en och annan slumrande kristdemokrat och få honom eller henne att se sig om efter annat parti. Vi har ett förslag. 🙂

Ett annat uttalande som väckt oro kom i veckan från gymnasieminister Aida Hadzialic (för övrigt jämnårig med Ebba Busch Thor – kategorin värdelöst vetande). I Aftonbladet uttryckte hon att det är dags att diskutera ett förbud mot religiösa friskolor. Gymnasieministerns resonemang genomsyras av socialistiskt tänkande. I botten finns idén att barn är någon sorts statlig egendom. KV står för frihet på utbildningsområdet och vill därför avskaffa skolplikten. Vi vill tillåta hemundervisning och ge möjlighet att starta verkligt fria skolor. Läroplanen ska inte fungera som en tvångströja utan som ett stöd. För att sätta en gemensam standard för olika utbildningsformer vill vi införa nationella grundskole- och gymnasieexamina. Alla utbildningsformer ska vara under tillsyn – men vi menar att barns utbildning är familjens ansvar, inte statens. Våra grundtankar ligger, till skillnad från skolministerns, i linje med Europakonventionen och FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Läs gärna mer om vår utbildningspolitik här.

Skolan idag genomsyras av en mängd både ovetenskapliga och politiskt färgade idéer. Progressiva pedagoger har alltför länge haft fritt spelrum på Skolverket och vid högskolornas pedagogiska institutioner. När staten alltmer begränsar möjligheten till fria val på utbildningsområdet innebär det att man tvingar på medborgarna en viss ideologi. Till råga på allt ska vi betala för detta med våra skattepengar.

Mitt förslag är att företrädarna för dessa idéer ska starta friskolor istället för att tvinga dem på barnen i den kommunala (i praktiken statliga) skolan. Vill du ha en skola kliniskt ren från konfessionella inslag? Önskar du en skola med fri fostran och med fokus på underhållning istället för undervisning? Betraktar du kunskap och disciplin som skällsord? Vill du kringskära de vuxnas auktoritet i jämlikhetens och demokratins namn? Vill du marinera barnens sinnen i feminism, queerteori och moralisk relativism? Ja, men varsågod! Starta en friskola byggd på dessa principer och se hur många som frivilligt skickar sina barn till den. Det är väl en rättvis deal?

Nog om detta. Nu håller vi på att förbereda oss för Almedalsveckan. Ett gäng från KV kommer att finnas på plats måndag till onsdag nästa vecka och kampanja i den vackra medeltidsstaden. Vi har talartid måndag 4 juli kl. 13.00-14.00 och tisdag 5 juli kl. 11.00-12.00, båda tillfällena på Hamnplan. Kom gärna förbi och lyssna på oss om du befinner dig i Visby!

Annette Westöö

 

Publicerat i Uncategorized