Terrorattacken i Stockholm

Kristna Värdepartiets styrelse vill framföra sitt varma deltagande till de som på olika sätt drabbats av terrorattacken i Stockholm. Offren och deras anhöriga är i våra tankar och böner.

 

 

 

 

 

Image courtesy of 9comeback at FreeDigitalPhotos.net
Annonser
Publicerat i Uncategorized

Migrationspolitik

Vi lanserar nu vår migrationspolitik. Ur inledningen:

Vi vill sträva efter en migrationspolitik som är baserad på den kristna värdegrunden. Rasism och främlingsfientlighet är utifrån en sådan utgångspunkt något fullkomligt oacceptabelt. Likaså bör en kristen etik mana oss att erbjuda förföljda människor skydd och hjälp och att till dem dela med oss av vårt goda. En kristen grund utgörs också av värdena ansvarstagande och arbetsamhet. Egen försörjning bör uppmuntras för alla människor. Bedrägerier och utnyttjande av systemet leder i förlängningen till ökad allmän misstänksamhet och till att vi blir oförmögna att bistå dem som verkligen behöver vår hjälp. En av statens huvuduppgifter är att skydda landet från inre och yttre fiender. Häri ingår att värna vårt lands gränser så att ingen tar sig in med syfte att skada eller utnyttja oss.

No automatic alt text available.

Publicerat i Uncategorized

Att stå upp för det man tror på

I Sverige kan det stå dig dyrt att stå upp för det du tror på – på flera plan. Vi har den senaste tiden hört om flera fall där människor med uppfattningar som avviker från majoritetssamhällets drabbats hårt av både förlöjligande i media och rent ekonomiska förluster.

De två barnmorskor som bestämt sig för att ta striden för samvetsfrihet i vården – Linda Steen och Ellinor Grimmark  – har utsatts för spott och spe, och deras fall har grovt förvrängts i media, trots att de har stöd för sin sak både i rådande abortlag och i Europakonventionen. De ekonomiska konsekvenserna är kännbara då båda kvinnorna dömts att betala motpartens rättegångskostnader.

På Öland finns, som vi tidigare skrivit om på bloggen, en familj som tilldömts höga vitesbelopp och blivit föremål för socialtjänstens utredningar enbart på grund av att de hemundervisat sina barn. Beslutet att hemundervisa hade sitt ursprung i en ohållbar mobbingsituation för ett av barnen.

Samtliga dessa fall berör rättigheter som borde vara självklara i Sverige. Vi kan inte annat än känna sorg och skam över att så inte är fallet.

Kristna Värdepartiets styrelse med ordförande Mats Selander i spetsen vill här framföra en uppmuntrande hälsning till barnmorskorna Linda Steen och Ellinor Grimmark och till familjen Sandberg. Vi står på er sida, vi uppskattar ert mod och vi kommer att göra vårt bästa för att även i fortsättningen hålla fanan högt i de två här aktuella frågorna: rätten till samvetsfrihet och rätten för föräldrar att råda över sina barns undervisning.

Kristna Värdepartiet styrelse

 

Vill du stödja de drabbade ekonomiskt?

Ellinor Grimmark: https://www.wonderwe.com/conscience

Linda Steen: Swish 1236158901,  Bankgiro 605-8630

Familjen Sandberg: http://www.rohus.nu/rohusvitesfond.html

 

 

Publicerat i Uncategorized

Svensk familjepolitik är extrem!

I internationella jämförelser är Sverige ett extremt land. Vi är både ett av världens mest sekulariserade länder och ett av världens mest individualistiska länder. (Se t.ex. World Value Survey: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp)

Våra kulturella värden står förstås i en nära samverkan med svensk politik. I Svenska Dagbladet skrev Madeleine Lidman och Susanne Nyman Furugård nyligen en mycket viktig artikel om hur svenska forskare och politiker blundar för vedertagna vetenskapliga fakta om barns utveckling och behov. Detta styr svensk familjepolitik på ett sätt som med stor sannolikhet skadar hela generationer av barn. Och detta inte tycks ändra sig. Det fortgår år från år.

Man kan undra hur det blivit så? Låt mig ge dig mina spekulationer om varför. Jag tror World Value Survey ger oss två viktiga ledtrådar:

  1. Sekularisering

I en avkristnad (icke-religiös) kultur tror man inte särskilt mycket på ”naturgivna” rättigheter och skyldigheter. Den mänskliga naturen tros inte kunna ge någon moralisk vägledning. Idéer om att människan inte har någon ”natur” alls smyger sig också in. Kanske det främsta exemplet är queer-teorin som säger att människan saknar sexuell natur, och skapar sin sexualitet helt på egen hand. Att då påstå att människan är gjord för att vara ”mamma-pappa-barn” är att svära i den queer-teoretiska kyrkan.

Överfört på familjepolitik innebär det att barnen inte heller har någon ”given” natur, och därför antas vara ”formbara” efter vuxnas önskemål och värderingar. Att forma familjepolitiken efter vad barn faktiskt behöver (utifrån den bästa biologin och psykologin vi har tillgänglig) blir en variant av ”biologism”, något som låser in människan och definierar henne på ett sätt som inskränker hennes ”frihet”. Men då måste man blunda för all biologi och psykologi som tydligt pekar på att människobarn visst har en natur, och att vi ofta vet säkert vad barn mår bra och dåligt av.

  1. Individualism

Ju mindre ”eviga värden” betyder för en kultur, desto mer kan vi anta att andra värderingar tar deras plats. I Sverige har det i hög grad blivit individualismen som fyllt det tomrummet efter sekulariseringen. Det betyder att god familjeekonomi (så att familjen kan åka på utlandssemester eller kunna betala av på villan), karriärmöjligheter (som väger tyngre än moraliska föräldrar-skyldigheter) och fria relationsval (som bryter upp barns trygga familjesituation och skapar två ensamstående föräldrar som båda måste jobba) ses som självklara rättigheter.

Med stark sekularisering blir den traditionella moralen ingen tung motvikt. Och utan moral blir pengar, självförverkligande och individuell frihet de klarast lysande ledstjärnorna för vuxnas livsval. Och då står barnen i vägen. En tidig förskolestart är då ett måste! Vår extrema kultur skapar alltså en extrem familjepolitik.

Att då (som jag gör nu) kritisera denna sekulariserade individualism och propsa på kristna (mer traditionella) värderingar kallas då för att ”moralisera” och att ”fördöma”. Detta är symptomatiskt. I denna typ av diskussioner får man sällan intelligenta svar. Istället blir man anklagad. Skälet är förstås att de traditionella värderingarna talar till folks samveten, och skapar skuld. Detta vill man utjämna genom att slunga ut motanklagelser. För meningsmotståndarna har sällan något substantiellt att säga. Tystnaden är deras bästa vän.

Därför var Lidmans och Nyman-Furugårds väckarklocka så välkommen och viktig (må de fortsätta!). Man undrar bara hur många väckarklockor det kommer att behövas innan Sverige vaknar ur denna extremt djupa förnekelsesömn.

Mats Selander, ordförande och talesperson för Kristna Värdepartiet

Publicerat i Uncategorized

Om Trump kan så kan vi!

Det osannolika har inträffat. Donald Trump har vunnit presidentvalet i USA 2016. Såvitt vi vet var det ingen analytiker i Sverige – och förmodligen inte i Europa heller – som förutsade detta. Ändå hände det!

Man kan undra hur den korrekta eftervalsanalysen ser ut. Hur kunde Trump övertyga så många att rösta på honom? Varför lyckades inte Clinton att mobilisera tillräckligt många kvinnor, latinos och svarta? Vi vet inte, och förmodligen vet ingen.

Men några saker kan vi nog säga med relativt stor säkerhet. Många amerikaner är trötta på det politiskt korrekta etablissemanget. Och man är inte bara lite trött på det. Man är så urless på det att man är villig att sätta en buffel som Trump i förarsätet. Förmodligen har USA aldrig varit så här splittrat sedan det amerikanska inbördeskriget på 1860-talet.

Vi ser liknande tendenser i Europa. Ett mer traditionellt tänkande som tar spjärn mot familjen eller nationen står mot en allt mer långtgående individualism, vare sig den är höger eller vänster. Både i USA och Europa är det allt fler som tänker att ”nu får det vara nog!”

I Sverige är det Sverigedemokraterna som fångat upp denna opinion. I hög grad är det en arbetarklass – i den mån en sådan nu finns – som med stigande förakt ser på hur en självutnämnd god ”elit” kör över allt vad tradition och bondförnuft heter – allt i den befriande individualismens namn.

Vi tror att denna ”politiskt inkorrekta” opinion skulle må bra av ett parti som vårt. Ett parti som är fast förankrat i den värdegrund som synligt och osynligt påverkat svensk kultur och politik i mer än tusen år. De kristna värderingarna och den kristna människosynen är en del av Sveriges fundament. Det är ofrånkomligt. Men få vill erkänna den enorma påverkan som kristen tro och kristna värderingar haft på västvärlden och Sverige. Ännu färre vill stå upp för dessa värderingar på ett konsekvent, uthålligt och radikalt sätt. Men det vill vi. Det är därför Kristna Värdepartiet existerar.

Politik är det möjligas konst. Det som kan tyckas omöjligt går ibland att förverkliga. Trump har just bevisat det. Därför vill vi tro att vi kan bli ett parti som kan få en reell påverkanskraft i och med valet 2018. Visst finns det många saker som skiljer oss från Trump. Vi står för mycket tydligare kristna värderingar än vad han gör – både i sin politik såväl som i sin person. Trump har snuskigt mycket pengar, medan vi har löjligt lite av den varan. Men en sak har vi gemensamt med Trump. Vi är ”outsiders”, och knappast någon tror att vi har en politiskt framtid. Därför önskar vi bli inspirerade av Trumps triumf. Kan han så kan vi!

Mats Selander, ordförande för Kristna Värdepartiet

Publicerat i Uncategorized

Mamma, pappa, barn

Medborgarinitiativet ”Mamma, pappa, barn” är en begäran om en EU-reglering som definierar betydelsen av äktenskapet och familjen: äktenskapet är en union mellan en man och en kvinna. Med 1 miljon underskrifter kan initiativet kvala in som möjligt förslag till ny EU-lagstiftning.

Maria Hildingsson, generalsekreterare för ”Mamma, pappa, barn” i EU säger till tidningen Världen idag:

– Det vi ber EU-kommissionen om är att anta vårt förslag till definition av äktenskap och familj, bara för de fall där EU har kompetens att besluta, säger

– Alla medlemsstater beslutar själva i de här frågorna, och vi vill inte störa subsidarietsprincipen. Men EU använder i dag olika definitioner, och vi föreslår en harmonisering som grundar sig på den minsta gemensamma nämnaren i medlemsländerna: äktenskapet som ett förbund mellan en man och en kvinna, och familjen som kvinna, man och barn eller en förälder och barn.

Tiden håller dock på att rinna ut. Hittills har man bara fått in 200 000 underskrifter och fristen går ut 10 december. Initiativet ligger helt i linje med Kristna Värdepartiets politik, och vill gärna stötta det. Hjälp oss genom att själv skriva under och sedan sprida det till släkt och vänner.

Mats Selander, André Juthe & Annette Westöö

 

 

Publicerat i Uncategorized

Historieförfalskning

UNESCO antog nyligen en  resolution där judendomens historiska koppling till Tempelberget förnekas. Resolutionen bekräftar visserligen att Jerusalem är heligt för tre religioner, men i de avsnitt som behandlar Tempelberget och Västra muren används endast platsernas muslimska namn. Resolutionen nämner endast att platsen är helig för muslimer – inte för judar.  24 länder röstade för resolutionen, 6 emot och 26 avstod från att rösta. Sverige var ett av de länder som avstod.

Vi menar att detta är ett helt förkastligt agerande från Sveriges sida. Att förneka judisk koppling till en plats som är fullkomligt central i judisk religion och historia är absurt. Förnekelse av Förintelsen, som rör en period på c:a år av världshistorien, betraktas allmänt med avsky. Här förnekas 3000 år av världshistorien.

Den historieförfalskning som tyvärr har blivit ett vapen som svingas mot Israel i konflikten ska vi inte stå passiva inför internationellt, utan tvärtom vara med om att avslöja och motarbeta. Freden i området är inte betjänt av lögner.

André Juthe & Annette Westöö

Publicerat i Uncategorized